ประวัติโรงเรียน

           

ประวัติโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

 

            โรงเรียนโคกเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่น อำเภอโคกเจริญ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้บริการแก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกลสามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ตรงกับสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ซึ่งมี ครูทำหน้าที่สอนรุ่นแรก คือ นายชูชาติ จันทะบาล นางสุไมตรี นามบัวน้อย ( สมัครการ ) และ นางสาวจรูญรัตน์ เทียนก้อน โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยความคิดริเริ่มของท่านพระอาจารย์ทองใบเจ้าอาวาสวัดโคกเจริญร่วมกับชาวบ้านโคกเจริญขอให้ทางราชการจัดตั้ง โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่บุตรหลาน รับประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 แต่ได้อนุมัติจัดตั้งเปิดทำการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2522 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโคกเจริญ มีนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 24 คน ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับการบริจาคที่ดิน จากชาวบ้านโคกเจริญ คือ นายแพง แดงจันทร์ นายฉกาจ ยศเรือง และนายคำเหลา เสาระโส รวมจำนวน 38 ไร่ 3 งาน ในปีเดียวกันนี้ ได้รับเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 3 หลัง ห้องน้ำ 1 หลัง    บ้านพักครู 2 หลัง ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรธรณีได้มาเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ โรงเรียนตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 21 ถนนสายหนองม่วง ศรีเทพ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 80 กิโลเมตร โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ   ดังนี้  
– พ.ศ.2521 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีชื่อว่า โรงเรียน     โคกเจริญวิทยา โดยระยะแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญ วัดโคกเจริญเป็นห้องเรียน มีนักเรียนชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 24 คน
– พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาชาวบ้านโคกเจริญ คือนายแพง แดงจันทร์ นายฉกาจ       ยศเรือง และคำเหลา เสาระโส รวมเป็นจำนวน 38 ไร่ 3 งานและในปีเดียวกันนี้ได้รับเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 3 ห้อง ส้วม 1 หลัง และบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง รวมเป็นเงิน 488,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรธรณีเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ
– พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล. หลังจำนวน 3,747,000 บาท สนามบาสเกตบอล จำนวนเงิน 120,000 บาท และสร้างถนนภายในโรงเรียนจำนวนเงิน 33,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันบริจาค จัดสร้างเสาธงแบบถาวรให้โรงเรียน
– พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง จำนวนเงิน 205,000 บาท และได้ความร่วมมือจากชาวบ้านต่อเติมอาคารชั่วคราวและเทพื้นใต้อาคารเรียน
– พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณขุดสระน้ำขนาด 40 X 20 X 3 เมตร จำนวนเงิน 48,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 218,000 บาท เครื่องกำเนิดขนาด 10 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง จำนวนเงิน 97,000 บาท
– พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด จำนวน เงิน 70,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสร้างหอพักนักเรียน จำนวน 1 หลัง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000 บาท
– พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณถมสนามฟุตบอล จำนวนเงิน 147,000บาทและเทพื้นใต้อาคารเรียน จำนวนเงิน 25,500 บาท
– พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง จำนวนเงิน 78,000 บาท และบ้านพักครูแบบ 203/27 1 หลัง จำนวนเงิน 302,600 บาท
– พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าจำนวนเงินทั้งสิ้น 221,429 บาท และบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 302,600 บาท
– พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท สร้างห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง จำนวนเงิน 90,000 บาท ประปาขนาดเล็กจำนวนเงิน 71,796 บาท ก่อสร้างถังสูงจำนวนเงินทั้งสิ้น 113,600 บาท
– พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 302,600 บาท บ้านพักภารโรง แบบ 32 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 110,500 บาท และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 148,500 บาท
– พ.ศ.2534โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 302,600 บาท และบ้านพักภารโรงแบบ 32 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 110,500 บาท
– พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง หอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 3,635,000 บาท บ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 302,600 บาท ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 73,000 บาท และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 148,500 บาท
– พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักนักเรียนแบบ 8 คน 2 หลังเป็นจำนวนเงิน 586,000 บาท และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 148,500 บาท
– พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 73,000 บาท – พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาแบบ 9 / 9 ( ถังน้ำ คสล.แบบ 9 / ) 1 หลัง เป็นจำนวน 219,000 บาท
– พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดกิจกรรมการสอน (ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและอื่น ๆ) เป็นจำนวนเงิน 498,500 บาท
– พ.ศ. 2540-2541โรงเรียนได้รับประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29 ) จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 8,460,000 บาท
– พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 ชุด เป็นจำนวนเงิน 639,500 บาท
– พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 48 ที่นั่ง 1 ชุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง 10 เครื่อง 1 ชุด คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 1 ชุด เป็นจำนวน เงิน 1,004,300 บาท
– พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนเงิน 289,000 บาท – พ.ศ. 2543โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 99 เมตรเป็นจำนวนเงิน 125,000บาท
– พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับบริจาค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก ชมรมครู-ปกครองโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 31 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 754,654.54 บาท
– พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนใต้ดิน คสล 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 221,000 บาท
– พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียนเดี่ยว 60 ชุด เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท
– พ.ศ. 2548 ใช้งบประมาณของโรงเรียนในการก่อสร้างห้องกิจการนักเรียนจำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท
– พ.ศ. 2548 ใช้งบประมาณของโรงเรียนสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 50,000 บาท – พ.ศ. 2549 โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูอาจารย์ นักเรียน และนักการภารโรง
– พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ประจำปี 2553 โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ 216 ล / 27 อาคาร 1 และหอพักนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท
– พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ประจำปี 2553 ในการแปรญัตติ จาก สส.อำนวย คลังผา ในการปรับปรุงโรงอาหาร เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
– พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณประจำปี 2553สร้างส้วมสุขสันต์ เป็นจำนวนเงิน70,000 บาท
– พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ประจำปี 2553 โรงเรียนได้ซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง และหอพักนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 456,900 บาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: